Realty World България

Правна информация относно Закона за защита на личните данни

Благодарим ви, че посетихте нашия сайт. Напомняне: Сайтът на акционерно дружество за недвижими имоти Realty World (REALTYWORLD Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.), си запазва правото да променя съдържанието и информацията, съдържаща се в него, без да е длъжна да съобщава за това.

Информационен формуляр на Акционерно дружество за недвижими имоти Realty World (REALTYWORLD Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.), относно обработката и защитата на личните данни

В качеството си на фирма REALTYWORLD Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. показваме максимална чувствителност по въпроса за сигурността на личните данни. В този контекст, с цел да приложим падащата ни се отговорност да осведомяваме, произлизаща от член 10 на Закон № 6698 за защита на личните данни, като фирма, предоставяме разясненията по-долу на вниманието на хората, възползващи се от продуктите и услугите ни, клиентите ни и третите лица, използващи уеб сайта ни.

Обработване на личните данни

Личните ви данни могат да бъдат събирани в структурата на организацията ни по системен или несистемен начин и отново с корпоративни функции, писмено, устно или чрез други методи. Личните ви данни ще бъдат обработвани в зависимост от сроковете свързани със закупените от вас продукти или услуги. Освен това, личните ви данни ще се обработват, с цел използване на услугите ни и при използване на кол-центъра или интернет страницата ни. В добавка към това, в рамките на дейностите на фирмата ни, можем да ви информираме за някои реклами, промоции и маркетингови дейности. Ще вземем достатъчно мерки и ще направим необходимите предупреждения, за да бъдат личните ви данни обработени и запазени, съгласно Закона за защита на личните данни.

Организацията ни ще обработва личните ви данни в контекста на член 5-ти и 6-ти от Закона за защита на личните данни, за цели като взимане на административни решения, при извършването на определени дейности от страна на подразделение „човешки ресурси“ и за осигуряване на по-голяма сигурност за организацията ни. Личните ви данни също така може да бъдат споделени в рамките на фирмата, но и с трети лица, свързани с фирмата.

Изтриване, премахване и трансформиране на личните данни в анонимни

Обработените, съобразно закона лични данни от наша страна, в качеството ни на фирма REALTYWORLD Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş., в случаите когато се налага обработката на лични данни да бъде премахната и/или по ваша молба, данните ще бъдат изтрити, премахнати или ще бъдат трансформирани в анонимни.

 

Прехвърляне на лични данни

В качеството ни на фирма REALTYWORLD Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. може да споделяме личните ви данни с изброените по-долу лица:

 • С департаментите, свързани с дейностите на фирма REALTYWORLD Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. и извършващи услуги за поддържане на работния процес;
 • С лицата, обработващи лични данни в страната и/или чужбина от името на фирма REALTYWORLD Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.;
 • При необходимост – с официални органи, с фирми доставчици, корпоративни организации, съдружниците ни и със застрахователни компании.

Извън целите, посочени по-горе, освен по желание на притежателя на данните, няма да бъде извършвано каквото и да е прехвърляне на лични информация, което е несъвместимо с дейността на фирмата ни.

Права на притежателя на личните данни, изброени в член 11 от Закона за защита на личните данни;

 • Да знае дали данните му са били обработвани,
 • Ако данните му са обработени, да изисква повече информация, свързана с това,
 • Да знае с каква цел са обработвани личните му данни и дали се използват по предназначение,
 • Да бъде осведомен, когато личните му данни биват прехвърляни на трети лица в страната или чужбина,
 • Да изисква редактирането на данните, в случай, че са обработени непълноценно или е допусната грешка и в тази връзка да изисква да бъде осведомен, щом личните му данни са прехвърлени на трето лице,
 • Да изисква данните му да бъдат изтрити или премахнати, без да има причина, налагаща това, въпреки, че данните са обработени в съгласие със Закона за защита на личните данни и в тази връзка да бъде осведомен щом данните му бъдат прехвърлени на трето лице,
 • Да изрази несъгласие в случаите когато вследствие на автоматичната обработка посредством електронните системи за анализ, се получи резултат представящ личността му в негативна светлина.
 • Има право да изисква да бъдат отстранени щетите, в случаи когато вследствие на обработване на данните му в противоречие със закона, е потърпевш.

Достъп и съхранение

Искаме да подчертаем, че ще вземем необходимите мерки, за да предотвратим обработването, достъпа и споделянето на личните ви данни, които сте предоставили на REALTYWORLD Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. когато това е в противовес със закона.

За да научите по-подробна информация, свързана със сигурността на личните ви данни или други въпроси, можете да се свържете с нас на този адрес info@realtyworld.com.tr